Geçtiğimiz günlerde birçok şirketin konkordato ilan etmesinden sonra, konkordato komiseri nasıl olunur sorusuna yanıt arayanların sayısı artıyor. Bir sebepten işleri bozulmuş, iflas eşiğine gelmiş iyi niyetli, dürüst borçluları koruma amacı güden kuruma konkordato deniyor. Peki konkordato komiseri nasıl olunur? Konkordato komiseri ne kadar maaş alır? Konkordato komiseri nedir? gibi soruları birlikte yanıtlayalım.

Konkordato Komiseri Nedir?

Konkordato ilan etmiş şirketler veya şahıslarla konkordato anlaşmalarının yapılabilmesi ve ticaret mahkemelerindeki işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve tüm bu işlemlerden sorumlu kişiye konkordato komiseri denir.

Bir nevi bu konkordato işlemlerine bakan kişilere icra memurları diyebiliriz. Aynı zamanda konkordato komiserleri avukat tayin edebilirler. Gerekli şartları inceleyip, konkordato mühleti (zaman aralığı) verilmesi uygun şartların olup olmadığına karar veren son karar mercii konkordato komiserleridir.

Konkordato Komiseri Nasıl Olunur?

“Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik” 2 Haziran 2018 tarihinde Resim Gazete’de Adalet bakanlığı tarafından yayınlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aranan nitelikler şöyledir;

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Tam ehliyetli olmak.
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
  • İflas etmemiş olmak.
  • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
  • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.
  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
  • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

Bu nitelikleri taşıyan herkes konkordato komiseri olabilir.

Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

Madde 359

Konkordato Komiser Maaşı Ne Kadar?

En çok merak edilen sorulardan bir tanesi, şüphesiz konkordato komiserlerinin ne kadar maaş aldığıdır.

Konkordato komiserlerinin maaşı mahkeme tarafından belirlenmektedir. Konkordato komiserlerinin maaşı her ne kadar ilgili davaya göre değişse de 10 bin tl ve üzerinde bir maaş skalası vardır.

Konkordato Komiserleri Nasıl Görevlendirilir?

Konkordato komiserlerini mahkemeler atar. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak aynı şirkete 3 komiser atanabilecek ve bir kişi aynı anda en fazla 5 şirkette komiserlik yapabilecek.

Kanuna göre, konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

Konkordato Nedir?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.