Devlet memurları, görevde yükselme niteliğindeki unvanlara görevde yükselme sınavı ile, görevde yükselme niteliğinde olmayan unvanlara atanırken ise unvan değişikliği sınavına tabi tutulmak zorundadırlar. Sınavda başarılı olan ve asil listeye yerleşen kamu personeline unvan değişikliği hakkı tanınır. Sürecin işleyişi, istisnai durumlar ve yerleştirmeleri öğrenmek için hazırlanan noktalara bir göz atalım.

Kamuda Unvan Değişikliği

Kamu personeli yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ilköğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara atanmaları yine yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre şekillendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmakla beraber, asil listede değil de yedek listede yer alan devlet memurları ile kit sözleşmeli personeli bazı durumlarda unvan değişikliğinden yararlanabilir.

Yedek liste belirlenmesi ancak sınav sonucunda ve ek personele ihtiyaç duyulduğu takdirde yapılır. Bu nedenle kurumlar yedek liste belirlemedikleri takdirde, duyurulan kadro veya pozisyonlar boş kaldığında ya da boşaltıldığında, asil listede yer almayanların ataması yapılmaz.

Yedek listede yer alan adaylar, unvan değişikliği sınav ilanında belirtilen kadro veya pozisyonların; atanma şartlarını taşımadığı için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilen, sınav sonucuna göre atandıkları mevkilere geçerli bir mazeretleri olmaksızın süresi içinde başlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen, emekli olan, ölen veya memurluktan çıkarılan, başka bir unvandaki kadro ve pozisyona atanan personellerden dolayı boşluk oluşması halinde listenin başından itibaren seçilerek yerleştirilirler. Sadece unvan değişikliği sınavı için duyurulan kadro ve pozisyonlarda bahsi geçen sebeplerle 6 ay içerisinde boşalma durumu olması durumunda yedek listeden atama süreci başlar.

Bazı durumlar söz konusu olduğunda devlet memurları unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan diğer memurluk dallarına atanabilirler. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri unvanları hizmet gruplarına ve bu grupları da alt gruplara ayırmıştır. Bu düzenlemeye göre bir devlet memuru istihdam edildiği unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.