İntifa hakkı ona sahip olan kişinin yaşadığı sürece, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanma ve kullanma hakkıdır. Bu hak, sahibi olan kişiye hakkın geçtiği şey üzerinde tam bir sahiplenme hakkı tanır. Kanundan doğan intifa hakkı, sözleşmeyle kurulan intifa hakkı ve mahkeme kararı ile kurulan intifa hakkı ile üç şekilde karşımıza çıkabilen bu hakkı ortadan kaldırabilmek için de birden fazla yöntem kullanılabiliyor. İntifa hakkını sona erdiren bazı durumları sizler için sıraladık:

İntifa Hakkının Kaldırılması

Öncelikli olarak bilmeniz gereken, intifa hakkının kişiye sıkı sıkıya bağlı olduğundan, hakkın sahibi miras da dâhil olmak üzere bu hakkı bir başkasına devredemez. İntifa hakkı gerçek kişilerde ölüme kadar, tüzel kişilerde ise 100 yıl süre ile geçerlidir.

Taşınmazın ortadan kalkması veya kamulaştırılması: Sel, deprem veya yangın gibi bazı afetler sebebiyle taşınmaz tamamen ortadan kalkarsa veya kullanılamayacak duruma gelirse intifa hakkı ortadan kalkar. Bu durumda eğer malik harabenin yeniden eski duruma dönmesini üstlenirse intifa hakkı kendisine tekrar tanınacaktır. Aksi takdirde sigortalama ve kamulaştırma gibi süreçler devreye girer ve intifa hakkı, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinden devam eder.

Mahkeme kararı: Önceden belirlenmiş bir süreyle kullanılan gayrimenkulün süresinin aşılması dâhilinde intifa hakkı ortadan kaldırılır.

Cebri İcra: İntifa hakkı tanınınmış sahibin daha önceden rehin verilmiş bir taşınmazı var ise, borcun ödenmemesi sonucunda rehin paraya çevrilir ve intifa hakkı ortadan kalkar.

İntifa sahibinin vefat etmesi: Yukarıda da belirtildiği gibi intifa hakkı sahibinin ölümü ile intifa hakkı da ortadan kalkmış olur. Bu hak kişinin yalnızca kendisine verildiğinden ölümünden sonra mirasçılarına dahi devredilemez.

Terkin beyanı: intifa hakkı sahibinin verdiği yazılı ve geçerli bir terkin beyanı ile intifa hakkı ortadan kalkabilir. Terkin sona erdirici görev üstlendiğinden hak sahibinin bu beyanın yanında yazılı muvafakat beyanı da vermesi gerekir. Aksi takdirde intifa hakkı ortadan kalkamaz.